NÄRFISKAT: Genom märkning NÄRFISKAT (Svenskt Godkänt Spårbart) får konsumenten en garanti för att fisken är fångad inom godkänd kvot. För oss är det en självklarhet att vara en del av detta.

MSC: (Marine Steward Council) Ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram som vi arbetar tillsammans med olika organisationer och företag, för att främja hållbara fiskemetoder.

HACCP: En standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Syftet är att livsmedel säkerhetställas för konsumenten. Vi jobbar med ständiga förbättringar inom området.

IP-livsmedel: En grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel. Företag certifierade enligt IP-Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som ofta lever upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

Miljödiplomering: Ett systematiskt förbättringsarbete som gäller den egna verksamhetens betydande miljöaspekter, exempelvis källsortering, transport, energianvändning, kemikalier & inköp.

REPA: Näringslivets system för återvinning av förpackningarna, som vi praktiserar.